foto: Evelien de Munter

Afwaarts Zichem, in het gebied Kloosterbeemden, zullen drie meanders terug aangesloten worden op de Demer. Door de rechtgetrokken Demer zoals vroeger te laten kronkelen, kunnen we in natte periodes het teveel aan water bergen en hoge waterpeilen opvangen, zodat overstromingen vermeden worden. In droge periodes voert de rivier het water trager af, wat verdroging van de vallei tegengaat. Vanaf augustus 2022 starten de voorbereidende werken.

Tijdens de infowandeling op zondag 12 juni konden de buurtbewoners al kennismaken met de nakende ingrepen.

 Infowandeling Kloosterbeemden (foto: Evelien de Munter)

 

 

De opstart van de werken valt samen met de natuurgebaseerde sanering en herinrichting van het aanpalende gebied Kloosterbeemden. Deze sanering is de laatste fase van de sanering van de Winterbeek / Hulpe. Deze zijbeek van de Demer, is sterk verontreinigd met zware metalen en zouten door historische industriële lozingen. De verontreiniging heeft zich verspreid in dit mondingsgebied via een zijloop en door overstromingen. Omdat dit gebied een belangrijke natuurwaarde heeft, saneren we hier en dit door natte natuur te creëren. Dit gebeurt in het kader van het Europese LIFE project Narmena.

 Het water van de Demer opgestuwd en in het gebied geleid, zo krijgen we een natuurlijke vernatting.

 

Deze vernatting zorgt ervoor dat Kloosterbeemden terug een volwaardig deel van de vallei wordt met rietmoeras, een ideaal leefgebied vooreerder zeldzame vogelsoorten als de roerdomp en de bruine kiekendief.

 roerdomp (foto: Benny Vanderhoydonck)

 

 

In samenwerking met:

 partners