Hedwige-Prosperproject

Twee polders worden teruggeven aan de Schelde: de Hedwigepolder aan Nederlandse zijde, de Prosperpolder aan Vlaamse kant. Deze 'ontpolderingen' passen binnen één van de Scheldeverdragen, die eind 2005 tussen Vlaanderen en Nederland werden gesloten. In de Hedwige-Prosperpolder wordt het al brakke getijdennatuur – slikken en schorren – wat de klok slaat. Die getijdennatuur zal deel uitmaken van het Grenspark Groot-Saeftinghe, samen met het Verdronken Land van Saeftinghe en de andere getijdennatuur die aangelegd wordt in Vlaanderen. 

Oppervlakte: 465 hectare (170 hectare Prosperpolder, 295 hectare Hedwigepolder)
Grondgebied: Beveren (Oost-Vlaanderen) en Hulst (Zeeland)
Type gebied: ontpoldering
Invulling gebied: getijdennatuur

Hedwige- en Prosperpolder

In het midden van de negentiende en aan het begin van de twintigste eeuw werden deze polders gewonnen op het water. Nu geven we ze terug aan de rivier, we noemen dit ook ontpolderen. De rivier krijgt extra overstromingsruimte, waardoor verder stroomopwaarts de druk van de ketel gaat en wateroverlast vermeden wordt. Dijken en een visvriendelijk pompstation beschermen het achterliggende woongebied. De Schelde krijgt opnieuw vrij spel in het gebied, en gaandeweg ontstaan zo slikken en schorren. De waardevolle getijdennatuur, die in het verleden verloren ging, wordt in dit Sigmaproject weer goedgemaakt.

Deze ontwikkeling van getijdennatuur past binnen de Ontwikkelingsschets 2010, onderdeel van één van de Scheldeverdragen die eind 2005 tussen Vlaanderen en Nederland werden gesloten. Door de inpolderingen in het verleden ging heel wat getijdennatuur, leefgebied voor zeldzame vogels, planten en andere dieren verloren. Dat leefgebied herstellen we nu. We komen zo ook tegemoet aan de Vogel- en Habitatrichtlijn van de Europese Commissie. Wegens de verregaande inpolderingen in het verleden, heeft Nederland op dit vlak een uitstaande schuld, en diende het opnieuw getijdennatuur, te creëren. Het slikken- en schorrengebied in de Hedwige- en Prosperpolder komt er niet als compensatie voor baggerwerken in de Westerschelde in het voordeel van de Antwerpse Haven, een regelmatig voorkomende misvatting. 

Bekijk hier de kaart met alle ingrepen.