Deelprojecten

Fort Sint-Filips tot Noordkasteel

Fiets je op de Rechterscheldeoever tussen de Scheldelaan en de Oosterweelsteenweg? Dan passeer je de historische verdedigingsmonumenten Fort Sint-Filips en Noordkasteel. Vroeger dienden het fort en de citadel als controlepunten om de Schelde van vijanden te vrijwaren. Nu beschermen de dijkwerken tussen beide constructies het Antwerpse havengebied tegen wateroverlast. Lees meer

Forten Lillo en Sint-Filips

De forten Lillo en Sint-Filips – ooit de trotse voorposten van de stad Antwerpen – krijgen een opknapbeurt en hoognodige dijkwerken tussen beide sites. Boven op de toekomstige dijk leggen we een ruim fietspad aan, voor verkeer in beide richtingen. Dat biedt fietsers een aangename route langs het water. Lees meer

Hoboken Polderstad

Ter hoogte van Hoboken Polderstad – een in de jaren 70 aangelegde wijk in een groene polder – verhoogden we de dijk. Via het nieuwe jaagpad kun je de Hobokense Polder, het grootste natuurgebied van Antwerpen, van a zot z ontdekken. Lees meer 

Melle

Vroeger was de dijk tussen de Gondebeek in Melle en Kwatrecht niet toegankelijk, maar nu kun je er comfortabel fietsen en wandelen over het jaagpad. We hebben de dijk verhoogd, verzwaard en versterkt. Zo is het achterland prima beschermd tegen waterellende. Lees meer

Tijarm Merelbeke

Deze groene verbinding tussen de Bovenschelde en de Gentse Ringvaart heeft te kampen met verzakkingen. Eerst herstellen we de oevers, daarna volgen structurele dijkwerken. Zo behoeden we de omliggende huizen voor wateroverlast bij extreem stormweer. Lees meer

Schellebelle

In Schellebelle maakten we het lieflijke dorpje met de mooiste dorpsnaam van Vlaanderen niet alleen veiliger, maar nog aantrekkelijker. Zo werden de dijken op beide oevers tussen Wetteren en Schellebelle verhoogd. Ook legden we een veilige fietsverbinding aan op de dijken en zorgden we voor een toegankelijke veer- en pleziervaartsteiger en aanmeerpalen voor beroepsvaart. Door de glazen keringsmuur kun je vanop een terrasje nog steeds genieten van het idyllische uitzicht. Lees meer

Noeveren

In Noeveren, een Booms gehucht langs de Rupel, vonden in 2013-2014 dijkwerken plaats. Van oudsher was Noeveren een industriële zone, daarom deden de resten van het voormalige petroleumoverslagbedrijf tot voor kort dienst als waterkering. Deze waterkering was echter te laag volgens de Sigmanormen. Dus legden we een nieuw en groen dijktracé aan. Maar eerst moest de ernstige bodemvervuiling aangepakt worden. Lees meer

Linkeroever

Niet alleen op de Scheldekaaien in Antwerpen stad, ook op Linkeroever weren we het overstromingsgevaar door de dijken te verhogen en te verstevigen. Maar we investeren niet alleen in waterveiligheid, ook in waardevolle slikken en schorren. Lees meer