Sigmaplan internationaal

Overleg met internationale experts maakt onlosmakelijk deel uit van het Sigmaplan. Via transnationale projecten, gefinancierd door de Europese programma's Interreg en LIFE, delen wetenschappers, vrijwilligers en beleidsmakers hun kennis, ontwikkelen ze nieuwe innovatieve technieken en bundelen ze hun krachten.

Scalluvia

USAR

Grenspark Groot-Saeftinghe

Belini

LIFE Sparc


Scalluvia

Looptijd: 2013-2017

www.scalluvia.eu

Actie in de Polders van Kruibeke met het educatieve pakket 'Scalluvia Jungle'

Het LIFE+-project Scalluvia geeft samen met de partners – Natuur en Bos, De Vlaamse Waterweg nv, Kruin en de gemeente Kruibeke – in de Polders van Kruibeke alle kansen aan een zeldzaam stukje riviernatuur: elzenbroekbos. Via het Scalluvia-project worden de bossen niet alleen in ere hersteld, maar krijgen ze ook bekendheid bij omwonenden en natuurliefhebbers. De specifieke acties voor elzenbroekbos en kreken in de Polders zullen uiteindelijk tot een breed natuurbeheerplan leiden. Via allerhande acties, zoals gegidste wandelingen en kunstprojecten, vergroot Scalluvia bovendien het maatschappelijk draagvlak van de Polders van Kruibeke.

 


USAR

Looptijd: 2016-2020


Onder de vlag van USAR (Using Sediment As a Resource) zal De Vlaamse Waterweg nv samen met partners uit Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk technieken ontwikkelen en verfijnen voor het nuttige hergebruik van baggerspecie. Op dit moment loopt er een proefproject in de Durmevallei.

Door baggerspecie te hergebruiken als secundaire grondstof kan er bespaard worden op primaire grondstoffen zoals zand en klei. Bovendien verlopen bagger- en dijkwerken zo efficiënter en veroorzaken ze minder hinder als ze gecombineerd worden uitgevoerd.

 

 Het USAR-project onderzoekt hoe we baggerspecie kunnen hergebruiken.

 

 

USAR krijgt steun van het Interreg 2 Zeeën-programma, dat loopt van 2014 tot 2020. Dat Europese programma bevordert grensoverschrijdende samenwerking tussen Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen).


Grenspark Groot-Saeftinghe

Looptijd: 2016-2019

grensparkchallenge.eu

www.natuurenbos.be/projecten/oost-vlaanderen/grenspark-groot-saeftinghe

Op het grensgebied van Vlaanderen en Nederland is een van de grootste getijdennatuurgebieden van West-Europa in de maak. Via natuurontwikkeling zal het Grenspark Groot-Saeftinghe het Verdronken Land van Saeftinghe verbinden met het Hedwige-Prosperproject, Doelpolder, Prosperpolder Zuid en Nieuw-Arenbergpolder. Zo ontstaat een aaneengesloten natuurkern van ongeveer 4500 hectare. De ecologische waarde van zo’n uitgestrekte groene kern is veel groter dan die van vele versnipperde gebieden. Naast de robuuste natuurkern worden ook in de gemeenten Hulst (NL), Beveren (B) en Sint-Gillis-Waas (B) de bestaande natuurwaarden versterkt.

Het Grenspark Groot-Saeftinghe wordt een aaneengesloten natuurgebied van 4500 hectare.

 


De totale kostprijs van Grenspark Groot-Saeftinghe bedraagt 2,8 miljoen euro. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) maakt 1,4 miljoen euro vrij voor de ontwikkeling van het nieuwe landschapspark.

Belini

Looptijd: 2017-2019

life-belini.be

ec.europa.eu/environment/life

In 2019 werd een eerste oude meander opnieuw aangesloten op de Demer.

In de loop der jaren is de Demer gekanaliseerd. Dat zorgde voor tijdswinst bij het transport op de rivier, maar de Demervallei werd veel gevoeliger voor overstromingen. Daarom krijgen dertig oude Demermeanders een nieuwe aansluiting op de rivier. De Vlaamse Waterweg nv en Natuur en Bos startten in 2018 een proefproject op om de hermeandering voor te bereiden. Eén Demermeander, ten oosten van Zichem, kreeg al een nieuwe aansluiting. Die meander monitoren we drie jaar lang nauwkeurig. Het proefproject krijgt steun van het Europese LIFE-project Belini.
LIFE Sparc

Looptijd: 2017-2022

www.life-sparc.eu

Het LIFE-project ‘Space for Adapting the River Scheldt to Climate Change’ (Sparc) situeert zich op het grondgebied van Dendermonde, Bornem, Hamme, Waasmunster en Temse. Met dit project wil Natuur en Bos, samen met De Vlaamse Waterweg nv, het Regionaal Landschap Schelde-Durme en het Waterbouwkundig Laboratorium, de Scheldevallei nog beter wapenen tegen de klimaatverandering, zoals we dat ook al doen met het Sigmaplan.

SPARC bestaat uit vier pijlers: ruimte voor de rivier, natuurontwikkeling, kennis delen en communicatie en draagvlak vergroten.

Het budget van SPARC bedraagt 8.525.800 euro, inclusief een subsidie van Europa via het LIFE-programma.

 Door de klimaatverandering stijgt het zeeniveau en komen stormen en zware regenval steeds meer voor. Als getijdenrivier is de Schelde daar extreem gevoelig voor.