In ‘het Mondingsgebied van de Grote Nete’ te Lier, Berlaar en Nijlen vormen we het gebied om tot een wetland (55 hectare) met open water en rietpartijen. Dat zal een boost geven aan de biodiversiteit en maakt ons weerbaar tegen verdroging.

Een overvloed aan regen of extreme droogte, natte natuur helpt.

Natte natuurgebieden zijn dé buffer om de effecten van het steeds extremere klimaat te temperen. Meer water opvangen en het langer vasthouden zijn het motto. Bovendien vormt natte natuur ook een belangrijke opslag van CO2. Koen Deheegher, projectleider Agentschap voor Natuur en Bos: ”Concreet realiseren we peilgestuurde vloedmoerassen.  Het plaatsen van regelbare stuwen stelt ons in staat om regen- en grondwater langer vast te houden. Verder kunnen we ook water uit de Grote Nete in het gebied laten. De klimaatopwarming zorgt voor warmere, drogere periodes waarbij extra vulling met rivierwater noodzakelijk wordt om het natte karakter van de moerassen te behouden.”

 een eerste gecontroleerde inlaat werd in maart 2023 geplaatst 

 Terreinwerken voor optimaal ecologisch herstel

Om ruimte te maken voor deze natte natuur moeten we een aantal bomen rooien. De Vlamingen zijn gesteld op de stukjes bos die her en der over het landschap verspreid liggen. Dat beseffen we, maar hier moeten we die zeldzame natte riviernatuur herstellen. Dat kan uiteraard enkel langs onze rivieren. Bos dat verdwijnt wordt op een andere plek gecompenseerd door de spontane ontwikkeling van wilgenvloedbossen langs de rivieren of door uitbreiding van bestaande bossen. Zo blijft de bosbalans voor het volledige Sigmaplan in evenwicht. Verder omvatten deze werken onder meer de afbraak van een verlaten weekendverblijf en de oevers van een voormalige vijver krijgen een glooiend reliëf. Zo krijgen water- en moerasplanten opnieuw ruimte om te groeien. Er ontstaat een mozaïek van planten en grote rietkragen vol beschutte plekjes. Libellen en amfibieën zoals de gewone pad, bruine kikker planten er zich voort. Diverse soorten vis vinden hier hun gading: snoek, rietvoorn en zeldzaamheden als bittervoorn en kleine modderkruiper. Ook op de gastenlijst: porseleinhoen, waterral en schuwe reigerachtigen als roerdomp en woudaapje. De bruine kiekendief wordt hier heer en meester. Ook trouwe gasten als ree en ijsvogel zullen er zich na de werken snel terug vestigen.

‘Natte natuur is het leefgebied van veel planten- en diersoorten die het momenteel moeilijk hebben en waarvoor Vlaanderen een Europese verplichting heeft om het leefgebied ervan te herstellen.’

 Timing

De eerste twee vloedmoerassen zitten in de afwerkingsfase en worden opgeleverd in 2023. Op de linkeroever van de Grote Nete zal het overstromingen van de Berlaarse Laak en de Maasfortbeek kunnen opvangen.

 

 Regelbare stuw