In 2018 startte de Vlaamse overheid met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor het bestaande gecontroleerd overstromingsgebied Bovenzanden langs de Rupel in Heindonk (Willebroek). Het plan moet de omvorming van het gebied tot een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij mogelijk maken. Het gebied krijgt dan bovenop de bestaande veiligheidsfunctie, ook een natuurinvulling. In januari 2020 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp RUP voorlopig vastgesteld; een nieuwe stap in de omvorming.

Op 12 oktober 2018 keurde de Vlaamse Regering de startnota voor het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) goed. Over deze startnota liep een openbaar onderzoek van 27 november 2018 tot 25 januari 2019. Er werd advies gevraagd van de betrokken gemeente en provincie, de strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen en andere adviesinstanties. Ook de ruime bevolking werd geraadpleegd.

Proces

Op basis van de adviezen op de startnota en de participatie werden vervolgdocumenten uitgewerkt, waaronder een voorontwerp van het RUP en een ontwerp van milieubeoordeling. Ook daarop werd opnieuw advies gevraagd van verschillende instanties. De volgende stap was het uitwerken van een ontwerp van het RUP, dat voorgelegd werd aan de Vlaamse Regering. Op 24 januari heeft de Vlaamse Regering het ontwerp RUP voorlopig vastgesteld. Ook na die stap, waar we ons nu bevinden, wordt er opnieuw een openbaar onderzoek met raadpleging van de bevolking georganiseerd. Het openbaar onderzoek zou lopen van 18 februari tot 17 april 2020. Omwille van de Corona-maatregelen is het openbaar onderzoek echter geschorst van 27 maart tot 24 april 2020. Het wordt verder gezet op 25 april 2020 en eindigt op 15 mei 2020. Bezwaarschriften die tijdens de schorsingsperiode ingediend worden, blijven ontvankelijk. Intussen wordt ook de omgevingsvergunning aangevraagd.

Toekomst

Bovenzanden wordt een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij. Het overstromingsgebied uit 1981 zal niet enkel een veiligheidsfunctie hebben, en overtollig water uit de Rupel opvangen bij stormtij, maar ook een natuurinvulling krijgen. Elke dag stroomt op het ritme van eb en vloed water in en uit het gebied. Daarvoor wordt een in- en uitwateringssluis gebouwd langs de Rupel. Door de getijdenwerking ontstaat getijdennatuur en ontwikkelt zich een netwerk van slikken en schorren. Planten als het harig wilgenroosje, verschillende soorten riet en op termijn wilgenvloedbos zullen het er prima naar hun zin hebben. Het gebied zal ook een bonte menigte vogels, zoals de bosruiter en de kluut, aantrekken. 

Praktisch

Het ontwerp RUP ligt ter inzage in het gemeentehuis van Willebroek en bij het Departement Omgeving (Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel).

Je kan het ontwerp RUP ook downloaden via volgende link.

Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot uiterlijk 17 april 2020 via de website www.omgevingvlaanderen.be. Reageren kan ook per brief.