In Wijmeers, een deelproject van de Cluster Kalkense Meersen, zijn zopas de uitwateringssluizen afgerond.

Wetland en ontpoldering in Wijmeers
Wijmeers maakt deel uit van het omvangrijke Sigmaproject Cluster Kalkense Meersen. Het wordt opgedeeld in twee delen. Deel 1, het overstromingsgebied, wordt zo ingericht dat het maar af en toe zal overstromen. Zo is er plaats voor wetland, in de vorm van vochtige graslanden en broekbossen. Op de hoger gelegen zandruggen zullen zich zeldzame en waardevolle schrale natuurtypes ontwikkelen. Deel 2 wordt ontpolderd, waardoor het water er weer vrij spel krijgt. Daardoor staat unieke getijdennatuur met slikken en schorren.

Uitwateringssluizen klaar!
Inmiddels zijn de uitwateringssluizen afgerond. Die sluizen zorgen ervoor dat het overtollige water terug kan vloeien naar de Schelde.

Wat staat er nog op het programma?

In 2015 wordt de ringdijk afgewerkt met zand afkomstig van de onderhoudsbaggerwerken. De bouw van de compartimenteringsdijk is ondertussen ook gestart. De overloopdijk wordt gebouwd als de ringdijk is afgewerkt. Vervolgens worden er bressen in de dijk van Wijmeers 2 gemaakt voor de ontpoldering. Dit zal ten vroegste in 2015 gebeuren.


Meer informatie over de Cluster Kalkense Meersen vind je hier
Hier vind je de publicaties terug over het Cluster Kalkense Meersen