Op dinsdag 12 mei starten in het Klein Broek in Temse bodemsaneringswerken. Het gebied wordt de komende jaren omgevormd tot getijdennatuurgebied. Maar voor de natuur haar gang kan gaan, moet een stukje in het noorden van het binnengebied van het Klein Broek gesaneerd worden. Het deed immers jarenlang dienst als huisvuilstort van Elversele.

Het voormalige huisvuilstort van de gemeente Elversele (intussen gefuseerd tot de gemeente Temse) ligt binnen het toekomstige getijdennatuurgebied Klein Broek, in het noorden tegen de ringdijk. Hans Quaeyhaegens, projectingenieur bij De Vlaamse Waterweg nv: “Het grootste deel van het stortmateriaal is stabiel en kan de bodem of het grondwater dus niet verontreinigen. Maar voor een klein deel van het afval is dat risico er wel. Die materialen worden nu in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv uitgegraven en afgevoerd. Het resterende afval, dat geen verontreiniging veroorzaakt, wordt afgedekt zodat het niet in het Durmewater terechtkomt wanneer het gebied onder invloed van het getij komt te staan. Het volledige stort uitgraven is niet duurzaam, omdat het afval dan gewoon op een andere stortplaats zou terecht komen. Afdekken is een perfect veilige oplossing.”

De saneringswerken starten op 12 mei en duren tot het einde van de maand. Ze worden uitgevoerd in samenwerking met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). De werken zullen geen hinder voor omwonenden veroorzaken, ze gebeuren volledig binnen de werfzone van Klein Broek.

Laatste stap richting getijdennatuurgebied

Quaeyhaegens: “De sanering is een van de laatste stappen in de realisatie van zeldzame en Europees beschermde getijdennatuur in het Klein Broek en het nabijgelegen Groot Broek in Waasmunster. Dat gebeurt door het volledige gebied, zo’n 100 hectare, te ontpolderen.”

“Eerst bouwen we een ringdijk rond de twee gebieden. Die zal nog voor de zomervakantie afgewerkt worden. Die dijk zorgt ervoor dat de buurtbewoners gevrijwaard blijven van wateroverlast. Volgend jaar worden twee pompstations gebouwd. Die zullen overtollig oppervlaktewater, zoals regenwater dat zich aan de buitenkant van het gebied verzamelt, via het ontpolderde gebied afvoeren naar de Durme. Als allerlaatste stap, in 2022, maken we bressen in de bestaande dijk langs de Durme. Zo kan de rivier op het ritme van eb en vloed in het gebied stromen en zijn werk doen. Het resultaat: een slikken- en schorrengebied, waarin riet en wilgenvloedbos groeit, een gedroomde habitat voor tal van bijzondere dieren.”

Wat is het Sigmaplan?

De werken maken deel uit van het Sigmaplan. Met dat plan beschermen De Vlaamse Waterweg nv en Natuur en Bos van de Vlaamse overheid Vlaanderen beter tegen overstromingen van de Schelde en haar bijrivieren en geven ze tegelijk de riviernatuur een boost. In de Durmevallei is het Sigmaplan actief op verschillende locaties, verspreid over Hamme, Temse, Waasmunster, Zele en Lokeren.

De gecontroleerde overstromingsgebieden, ontpolderingen en veerkrachtige natuur die het Sigmaplan in de Durmevallei realiseert, zijn een troef in de strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering. De Sigmawerken zijn noodzakelijk, want door de stijging van het zeeniveau en frequentere extreme weersomstandigheden neemt het risico op overstromingen toe. De Schelde en de Durme zijn daar heel gevoelig voor door hun open verbinding met de zee en het uitgesproken getij.

Bekijk hier een animatiefilmpje over de ingrepen in de Durmevallei.

Europese steun

Om de Scheldevallei beter te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering, kunnen een aantal Sigmagebieden, waaronder De Bunt, rekenen op ondersteuning van Europa via het project LIFE Sparc. Dat voorziet in bijkomende financiering en kennisdeling met andere landen. Uitvoerders van het project zijn Natuur en Bos, De Vlaamse Waterweg nv, het Regionaal Landschap Schelde-Durme en het Waterbouwkundig Laboratorium.