foto: Wesley Poelman

Gemiddeld 1 à 2 keer per jaar, tijdens het stormtijseizoen van 1 oktober tot 15 april, kan de Schelde bij een noordwesterstorm een gevaarlijk hoge waterstand bereiken of zelfs overstromen. De kans dat dit gebeurt, is het grootst wanneer zo’n storm ook nog eens samenvalt met springtij. Maar ook bij hevige regenval in combinatie met springtij, of zelfs gewoon bij hoog water, treedt het Sigmaplan in werking.

Dijken, kaaimuren en GOG’s

Het Sigmaplan beschermt Vlaanderen tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren bij stormtij door de aanleg van hogere dijken en natuurlijke overstromingsgebieden. Daarnaast zorgt het plan voor de bescherming, uitbreiding en recreatieve ontwikkeling van de unieke riviernatuur in de Scheldevallei. Het initieel plan dateert van 1976 en werd in 2005 geactualiseerd om in te spelen op de klimaatverandering met de bijhorende weersextremen en stijging van de zeespiegel. Het Sigmaplan wordt in verschillende fases uitgevoerd door De Vlaamse Waterweg nv en Natuur en Bos van de Vlaamse overheid.

Een  keten van gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG’s) langs de Schelde en haar zijrivieren vangen het overtollig rivierwater op bij stormtij. Door de rivier op die plaatsen gecontroleerd te laten overstromen en water te bufferen, wordt de hoogwatergolf afgetopt en wordt wateroverlast in woonkernen vermeden.

Op dit moment beschikt Vlaanderen over 15 gecontroleerde overstromingsgebieden. Het gaat over de overstromingsgebieden Tielrodebroek (Temse), Uiterdijk (Dendermonde), Anderstadt I en II (Lier), Polder van Lier (Lier), Lippenbroek (Hamme), Scheldebroek (Berlare), Potpolder I en IV (Waasmunster), Bovenzanden (Mechelen), Zennegat (Mechelen), Paardeweide (Berlare en Wichelen), Bergenmeersen (Wichelen), Wijmeers (Berlare en Wichelen) en de Polders van Kruibeke (Kruibeke), het grootste gecontroleerde overstromingsgebied van Vlaanderen. 

 

Blijven investeren

Om Vlaanderen ook in de toekomst te blijven beschermen tegen stormtij, voorziet het Sigmaplan tegen 2030 bijkomende overstromingsgebieden. In het licht van de klimaatverandering en de zeespiegelstijging is het volgens afdelingshoofd Wim Dauwe van De Vlaamse Waterweg nv van cruciaal belang om te blijven investeren in het Sigmaplan. 

“Het is een oplossing die bijzonder goed werkt. Dat hebben verschillende stormen de voorbije jaren uitgewezen. Alleen is de keten van overstromingsgebieden nog verre van af. Als we Vlaanderen ook de komende decennia willen beschermen tegen een mogelijke superstorm, dan hebben we langs de Schelde en haar zijrivieren extra buffercapaciteit nodig. Nu investeren is onze boodschap, zodat we via het Sigmaplan voorbereid zijn op elk mogelijk rampscenario.”

 

Update waterpeilen

De recentste verwachtingen voor de peilen op de Schelde worden regelmatig geüpdatet. Je vindt ze terug in het hoogwaterbericht van het Waterbouwkundig Laboratorium en op www.waterinfo.be.