Goed nieuws voor het porseleinhoen. Op 24 september 2018 keurde Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege het soortenbeschermingsprogramma voor porseleinhoen goed. Dat betekent dat de komende 5 jaar inspanningen gedaan worden om in Vlaanderen nieuw leefgebied voor deze zeldzame moerasbewoner te creëren. Grote delen van dit leefgebied komen in Sigmagebied.

Het porseleinhoen is een vogel met goudbruine veren en witte stippen, die zeldzaam is geworden in Vlaanderen omdat hij zijn natuurlijk leefgebied zag verdwijnen. De vogel is bovendien kieskeurig: hij heeft nood aan uitgestrekte stukken moerassig gebied, met natte graslanden en open water. Bovendien heeft hij graag variatie, met overgangen van ondiep water, open moeras en droogvallende oevers. Laat dat nu net het soort landschap zijn waar we in de Sigmagebieden aan werken. De totale extra oppervlakte leefgebied voor het herstel van de populatie porseleinhoen die nodig is bedraagt 1135-1535 hectare, waarvan 800-1200 hectare binnen Sigmagebied komt.

Doelsoort van het Sigmaplan

In verschillende Sigmagebieden nemen we maatregelen om het het porseleinhoen naar zijn zin te maken; langs de Schelde in de Kalkense Meersen, langs de Kleine Nete en in de Durmevallei. Ook langs de Grote Nete nemen we maatregelen in het voordeel van het porseleinhoen. In de deelgebieden ‘Zammelsbroek’ en ‘Tussen Hellebrug en Herenbossen’ van het Sigmaproject ‘Vallei van de Grote Nete’ zorgen we voor natte natuur in de vallei, zoals die er vroeger aanwezig was. Er zal rietmoeras met brede rietkragen, ruigtes en dotter- en schrale graslanden komen. Hopelijk wil het porseleinhoen hier binnenkort dan weer zijn eieren leggen. In het meest gunstige geval, wordt hier leefgebied gecreëerd voor 14 tot 28 broedparen. Niet enkel het porseleinhoen zal het hier trouwens naar zijn zin hebben. Ook de kwartelkoning, roerdomp, woudaap, snor, zomertaling, paapje, baardmannetje, otter en bever zullen profiteren van de maatregelen.

Soortenbeschermingsprogramma                               

Een soortenbeschermingsprogramma wordt opgesteld om ervoor te zorgen dat de betrokken soort op een duurzame manier kan voortbestaan in Vlaanderen. Zo’n programma voorziet in een aantal maatregelen om daarvoor te zorgen. Het wordt door de Vlaams minister vastgesteld en heeft een looptijd van 5 jaar, met de mogelijkheid tot verderzetting als de termijn is afgelopen. Een vastgesteld soortenbeschermingsprogramma is een officieel document, de gemaakte afspraken zijn dus bindend. Soortenbeschermingsprogramma’s worden zowel voor Europees te beschermen soorten als voor andere voor Vlaanderen belangrijke soorten opgesteld. Samen met het soortenbeschermingsprogramma voor porseleinhoen werd op 24 september ook het programma voor vleermuizen goedgekeurd. Meer informatie en de volledige lijst van soortenbeschermingsprogramma’s vind je hier.