Als plas- en oevergebied zal Prosperpolder Zuid zowel de haven van Antwerpen als Vlaanderen helpen om Europese natuurdoelen te behalen. Dat natuurtype vormt immers een ideale broed- of rustplaats voor allerlei vogels. Het natuurgebied van Prosperpolder Zuid zal passen in de ‘Schorren en Polders van de Beneden-Schelde’, een vogelrichtlijngebied van het Europese Natura 2000-netwerk. Dat wil waardevolle dier- en plantensoorten een ruggensteuntje geven door hun leefgebieden beter te beschermen.

Infomarkt voor omwonenden

Eind juli 2014 diende het Gemeentelijk Havenbedrijf (GHA) de bouwaanvraag in voor de omvorming van Prosperpolder Zuid tot natuurgebied. Het openbaar onderzoek rond de aanvraag loopt van 3 september tot 2 oktober 2014. Bovendien lichten de Vlaamse overheid en het GHA hun plannen nog toe op 4 september tijdens een infomarkt in Kieldrecht. Alle omwonenden zijn tussen 17 en 21 uur welkom in Ontmoetingscentrum Ermenrike in de Tuinwijkstraat 66.

Verbinding met Sigmaplan

Als de stedenbouwkundige vergunningen verkregen zijn, zal Prosperpolder Zuid worden omgevormd tot een waterrijk natuurgebied met talrijke eilandjes. Voorlopig zal het water naar Prosperpolder Zuid worden gepompt met een tijdelijke toevoerleiding vanuit Prosperhaven aan de Schelde.

In een latere fase wordt het gebied echter verbonden met twee andere natuurgebieden: Prosperpolder Noord, deel van het Belgisch-Nederlandse Hedwige-Prosperproject (Sigmaplan), en Doelpolder Midden (havenproject). Via een inwateringsconstructie in de nieuwe Sigmadijk kan het water van het getijdengebied Prosperpolder Noord naar Prosperpolder Zuid lopen. Daarna kan het weer weglopen naar Doelpolder Midden. Zo wordt het waterpeil op een geschikte hoogte gehouden voor de vogels in het gebied. Bovendien ontstaat er een aaneengesloten natuurkern, die veel waardevoller is dan verschillende kleine lapjes natuur.


Hier vind je de nieuwsbrief over het openbaar onderzoek en de infomarkt rond Prosperpolder Zuid.
Hier vind je meer info over het Hedwige-Prosperproject.
Hier vind je alle publicaties van het Hedwige-Prosperproject.