Bulbierbroek maakt deel uit van het Sigmaproject Durmevallei. Om van dit gebied een wetland te maken, wordt een omvormingsbeheer toegepast. De samenwerking met de landbouwers verloopt goed en werpt na drie jaar vruchten af.

Wetland in Bulbierbroek
Samen met nog enkele andere gebieden langs de Durme, wordt er in Bulbierbroek geen overstromingsgebied aangelegd. Het gebied vervult enkel een natuurfunctie en krijgt een inrichting met natte natuur die niet onder invloed van het getij staat, genaamd wetland.

Omvormingsbeheer
Om wetland te creëren, wordt vaak landbouwgrond omgevormd tot natuur. Met een aangepast beheer of ‘omvormingsbeheer’ kunnen landbouwers helpen om waardevolle graslanden te doen ontstaan. Zonder aangepast beheer duurt het tientallen jaren vooraleer er zich specifieke natuurtypes ontwikkelen. Wat is 'omvormingsbeheer' nu precies? Een verschralend maaibeheer voor bemeste graslanden. De plantengroei van bemeste graslanden bestaat vooral uit dominerende grassen en een beperkt aantal kruiden. Door minder te bemesten en zo de grond te ‘verschralen’ groeit er minder gras en ontstaat een meer gevarieerde vegetatie, rijk aan kruiden. Verschraling betekent dat het perceel niet bemest wordt, maar wel gemaaid, waarbij het maaisel wordt afgevoerd.

Soortenrijk grasland
In Bulbierbroek startten de landbouwers in 2011 en 2012 met het omvormingsbeheer. Ze maaien de percelen twee keer per jaar op afgesproken tijdstippen. Elias Verbanck van het ANB: “Dit jaar zien we voor het eerst echt resultaat op het terrein. Het grasland heeft een rijkere structuur en is soortenrijker. Er staan meerdere grassoorten, her en der vind je er bijvoorbeeld plukken Grote Vossenstaart. De pinksterbloem floreert en aan de slootkant groeit echte koekoeksbloem. In het nabijgelegen deelproject Weymeerbroek zien we hetzelfde fenomeen. Drie jaar verschralingsbeheer werpt eindelijk zijn vruchten af. Een veelbelovend resultaat voor de ontwikkeling van graslanden in het Sigmaplan.”


Meer informatie over het Sigmaproject Durmevallei vind je hier.
Hier vind je de publicaties terug over het Durmevallei.
Meer info over het omvormingsbeheer vind je in het flankerend landbouwbeleid.