De Nederlandse staatssecretaris voor Economische Zaken Dijksma heeft het Rijksinpassingsplan  ‘Hertogin Hedwigepolder’ vastgesteld. Zo kan in de Nederlandse Hedwigepolder, maar ook in het noordelijke deel van de Vlaamse Prosperpolder een gebied van 440 hectare getijdennatuur ontwikkeld worden. Nederland komt hiermee tegemoet aan de Vlaams-Nederlandse Scheldeverdragen. De beslissing van Dijksma wordt eerst nog zes weken lang aan een openbaar onderzoek onderworpen. Belanghebbenden kunnen van 19 februari tot en met 2 april 2014 de plannen inkijken en vanaf 20 februari 2014 beroep aantekenen. Pas dan kunnen de besluiten uitgevoerd worden. Tegelijkertijd is de Hedwigepolder voorlopig aangewezen als Natura 2000-gebied.

Samen met de Prosperpolder maakt de Hedwigepolder deel uit van het Sigmaplan, het Vlaamse antwoord op de overstromingsproblematiek en natuurontwikkeling in het Scheldebekken. Het Sigmaproject Hedwige-Prosperpolder gaat concreet over de ontpoldering van de twee polders. Het doel? Het herstel van de oorspronkelijke getijdennatuur in het kader van het Europese natuurnetwerk Natura 2000, met mogelijkheden voor natuurbeleving en recreatie, meer veiligheid en een grotere toegankelijkheid.  Die doelstellingen zijn vastgelegd in de Scheldeverdragen. Om het project uit te kunnen voeren aan Nederlandse zijde, heeft staatssecretaris Dijksma onlangs het Rijksinpassingsplan ‘Hertogin Hedwigepolder’ alsook de uitvoeringsbesluiten vastgesteld.

440 hectare getijdennatuur
Het voorlopig aangewezen gebied Hertogin Hedwigepolder maakt deel uit van het bestaande Natura 2000-gebied Westerschelde-Saefthinge. Het Scheldeverdrag tussen het Vlaamse Gewest en Nederland over de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium bepaalt dat 440 hectare getijdennatuur moet ontwikkeld worden in de Hedwigepolder en het noordelijke gedeelte van de Prosperpolder. Hiervoor moeten de Hedwigepolder en een deel van de Prosperpolder ontpolderd worden. Zo kan het water weer in het gebied stromen en wordt Europees beschermde getijdennatuur hersteld in de Westerschelde. Met die maatregel willen Vlaanderen en Nederland tegemoetkomen aan de Europese Habitatrichtlijn voor de Westerschelde.

Slikken en schorren
Om in deze gebieden getijdennatuur te creëren, wordt het land teruggeven aan de rivier. Dat betekent: ontpolderen. Zo krijgen de getijden vrij spel en ontstaat bijzonder waardevolle getijdennatuur. Die ontwikkelt zich als water tweemaal per dag het gebied in- en uitstroomt, op het ritme van eb en vloed. Een getijdennatuurgebied heeft tal van natuurlijke overgangen: van droog naar nat, van zoet naar zout en van een stabiele naar instabiele bodem. Door al die overgangen vind je er veel verschillende leefgebieden en fauna en flora. De meest kenmerkende zijn slikken en schorren, zilte graslanden, ondiepe watergebieden en zachte oevers.

Openbaar onderzoek ook in Vlaanderen
In Vlaanderen zijn de werken voor de ontwikkeling van getijdennatuur in het noordelijke deel van de Prosperpolder (ten noorden van Ouden Doel en ten oosten van Prosperdorp) al een aantal jaar bezig. De Nederlandse Hedwigepolder en de Vlaamse Prosperpolder-Noord moeten in de toekomst samen aansluiten bij het bestaande getijdennatuurgebied van het Verdronken Land van Saeftinghe. Omdat het een grensoverschrijdend project is, vindt het openbaar onderzoek voor het luik Hedwigepolder ook in Vlaanderen plaats.

Waar kun je de plannen inkijken?
De beslissing van staatssecretaris Dijksma om de Hedwige-Prosperpolder als Natura 2000-gebied in te richten is nog niet definitief. Daarvoor moeten de plannen eerst zes weken, van 19 februari tot 2 april 2014, aan een openbaar onderzoek worden onderworpen. Ook in Vlaanderen liggen de plannen ter inzage:

  •  Gemeentehuis Beveren
     Stationsstraat 2
     9120 Beveren
  •  De plannen kun je ook digitaal bekijken op www.rijksoverheid.nl/natura2000.

Hoe gaat het verder?
Van 20 februari tot 2 april loopt er ook een beroepsprocedure. Daarbij kan een beroep worden ingesteld tegen de definitieve besluiten. Daarna is er een termijn van twee weken voor de opmaak van een verweerschrift als er beroep is ingesteld. Pas dan kunnen de besluiten uitgevoerd worden. In 2019 zou ontpoldering gerealiseerd moeten zijn.


Hier vind je meer info over het Hedwige-Prosperproject.
Hier vind je meer info over de terinzagelegging.