De Vlaamse Waterweg en de Stad Gent pakken samen verder de knijten aan ter hoogte van de Zeeschelde in Gentbrugge en Sint-Amandsberg. Sinds begin mei vloeit er tweemaal per week extra water door de Schelde na vloed.

Knijten, een hardnekkige plaag

In de Schelde ter hoogte van de Bassijnstraat en de Vlaamse Kaai staat een eerste sluis op de Schelde. Verder stroomafwaarts is de Schelde onderhevig aan eb en vloed, omdat ze rechtstreeks in verbinding staat met de zee. Bij laag water staat een stuk van de Schelde niet onder water. Dit is het leefgebied bij uitstek voor knijten, Scheldemuggen. Deze kleine muggensoort kan hier lokaal in grote aantallen voorkomen van ongeveer mei tot oktober. De vrouwelijke beestjes zuigen bloed, die beten kunnen erg jeuken en zelfs allergische reacties veroorzaken.

Bovendebiet

De Vlaamse Waterweg steekt de komende maanden een bovendebiet op de Schelde. Als het water wegtrekt na vloed, laat men extra water wegvloeien achter de sluis aan de Vlaamse Kaai. De knijtenlarven spoelen zo weg door het stromende water, waardoor er minder overblijven. Deze maatregel volgt uit een studie van het Instituut voor Natuur en Bos Onderzoek (INBO). Die toonde aan dat het aantal knijten afneemt als hun leefgebied langer overspoeld wordt.

"We nemen de klachten rond de knijtenproblematiek ernstig en treffen de nodige maatregelen om overlast zoveel mogelijk te beperken. Door een bovendebiet op de Schelde te steken, kan het Scheldewater het slib beter bevloeien en kunnen de knijteneitjes en -larven meteen wegspoelen. Zo krijgen ze geen kans om zich te ontwikkelen, waardoor de knijtenpopulatie ook niet verder toeneemt. De resultaten van de genomen maatregelen worden nauw opgevolgd." - Wim Dauwe, Afdelingshoofd Regio Centraal, De Vlaamse Waterweg

Lange termijn

Vanuit het Sigmaplan zullen in de regio Gent-Wetteren niet alleen maatregelen worden genomen tegen wateroverlast. Door de bouw van een constructie in Heusden zullen we ook meer controle krijgen over het waterpeil in de rivierbocht, waar de knijten zitten. Dat biedt mogelijkheden om ze te bestrijden. Tegelijkertijd blijven we zo werk maken van een uniek getijdengebied met belangrijke natuurwaarden. We werken hiervoor met alle betrokkenen, inclusief natuurverenigingen en buurtbewoners, aan een globale visie voor de gewenste natuurontwikkeling van dit deel van de Scheldevallei. Het indijken van de knijtenproblematiek is hierbij een belangrijk aandachtspunt. 

Tips tegen knijten 

Wie toch overlast ondervindt door knijten, wordt aangeraden om insectenwerende middelen te gebruiken, bijvoorbeeld op basis van 20% DEET of eucalyptus en citroengras. Stad Gent zal ook werk maken om gerichte info over knijten bij buurtbewoners te verspreiden. 

Meldpunt

Via een meldpunt kunnen buurtbewoners of passanten melden waar en wanneer knijten zijn gezien. Zo volgt Stad Gent mee op waar ze zich bevinden en of er effecten waarneembaar zijn van de genomen maatregelen. Een melding doen kan online op www.stad.gent/knijten of door te bellen naar Gentinfo op het nummer 09 210 10 10.