De hevige regenval van de voorbije dagen veroorzaakte op verschillende waterlopen in Vlaanderen bijzonder hoge waterstanden. Een stormtij, de combinatie van springtij en een noordwesterstorm op de Noordzee, zorgde op woensdag bovendien voor bijkomende wateroverlast in het Scheldebekken. In de Cluster Kalkense Meersen vingen de overstromingsgebieden Paardeweide (Berlare en Wichelen) en Bergenmeersen (Wichelen) het overtollige water succesvol op.

Door toedoen van het stormtij werd het water op de Schelde en haar zijrivieren op woensdag tot tweemaal toe opgestuwd, zowel in de vroege ochtend als in de late namiddag. In de Cluster Kalkense Meersen traden de overstromingsgebieden Paardeweide en Bergenmeersen in werking. Het overtollige water werd er tijdelijk gebufferd en zo werden de hoge peilen afgetopt.

GOG’s in actie

Het GOG (gecontroleerd overstromingsgebied) Paardeweide is zo ingericht dat het ongeveer één keer per jaar onder water loopt. Paardeweide is binnen de Cluster Kalkense Meersen het eerste gebied dat overstroomt bij extreem hoogwater of als er veel regenwater afvloeit van gebieden stroomopwaarts.

Het GOG-GGG (gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij) Bergenmeersen beschikt over een slimme sluis, waarlangs dagelijks een kleine hoeveelheid rivierwater het gebied in- en uitstroomt. Zo wordt unieke getijdennatuur in ere hersteld, in de vorm van slikken, schorren en wilgenvloedbos. Daarnaast treedt het gebied één of twee keer per jaar – zoals gisteren het geval was – in actie als gecontroleerd overstromingsgebied. Het fungeert als ruggensteun voor Paardeweide.

Meer info over deze gebieden vind je hier.