Langs kastelen, hoeves en groene meanders, slingert de Grote Nete zich een weg door de vallei. In het kader van het Sigmaplan creëren we in het Zammelsbroek, tussen Nijlen en Geel, een nog gevarieerder, rijker en open landschap met natte natuur om de vallei te beschermen tegen overstromingen en verdroging.

Wil je op de hoogte blijven van dit project? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Meer natuur, meer beleving.

Helemaal stroomopwaarts van de Sigmacluster ‘Vallei van de Grote Nete’ ligt het drassig natuurgebied Zammelsbroek, in Geel, Herselt en Laakdal. Hier herstellen we de natuurlijke winterbedding van de rivier. Dat is het deel dat ’s winters vaak onder water staat. Door hier een aantal dijken te verlagen, verkleinen we stroomafwaarts de kans op overstromingen.

Met de Blue Deal wil de Vlaamse Regering droogte en waterschaarste nog meer bestrijden. Het Sigmaplan draagt zijn steentje bij, onder meer in het Zammelsbroek. Door de verdere ontwikkeling van het moeras, dat COvasthoudt, spelen we in op de droogteproblematiek en de bijhorende klimaatverandering.

We maken ook werk van drempels op de bodem van de rivier en open verbindingen tussen de Grote Nete en haar zijwaterlopen. Zo verhogen we niet alleen het waterpeil in het voorjaar, maar dragen we ook bij aan de natuurlijke dynamiek van de rivier. Vissen, zoals de zeldzame rivierdonderpad, zullen zich namelijk terug vrijer kunnen bewegen.

Op deze manier ontwikkelt er zich in het Zammelsbroek een bonte mix van moeras, open water en brede rietkragen en overstromingsgraslanden. Die natte natuur zal vogelsoorten aantrekken, zoals de roerdomp, kwartelkoning en ijsvogel. Als de werken afgerond zijn, ontdek je het allemaal zelf dankzij nieuwe wandelpaden en uitzichtspunten, opgenomen in het wandelnetwerk de Merode, goed voor uren wandelplezier.

Voorbereiding van start.

Momenteel voeren we voorbereidende werken uit langs de Netedijk in het Zammelsbroek. Zo staan er oranje paaltjes op de dijken van onze collega’s van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken om aan te geven waar ze sonderingen moeten uitvoeren. Die zijn noodzakelijk om een zicht te krijgen op de stabiliteit van de ondergrond. Daarnaast voeren we beheerwerken uit, zoals het maaien van ruige graslanden. De voorbije weken voerden we ook al maai- en snoeiwerken uit ten westen van de Veerlebaan.

Volgend jaar plannen we al enkele kleine werken, zoals de aanleg van een vishelling, met het oog op rivierherstel. Dat doen we om droogtestress in de toekomst te vermijden. In 2022 starten dan de grootschalige werken om het herstel van de winterbedding te bevorderen.

De inrichtingsvisie van het Zammelsbroek wordt nu omgezet in technische uitvoeringsplannen. Een belangrijk onderdeel daarvan is de beleving en recreatie in het gebied. Zo zullen we een knuppelpad en uitkijktoren bouwen op de linkeroever, op de grens Laakdal-Geel. We garanderen ook een (ver)binding tussen Zammel en Oosterlo enerzijds en de Grote Nete anderzijds. Deze plannen worden in de loop van de volgende maanden verder uitgewerkt.

Wanneer deze plannen klaar zijn, volgt er een openbaar onderzoek. Als de coronamaatregelen het toelaten, organiseren we dan ook een infomarkt en wandeling om uitleg te geven over onze plannen. Het doel is om de Sigmawerken in het Zammelsbroek grotendeels af te ronden tegen 2024.