foto: Wesley Poelman

 

Deze namiddag wordt het eerste stormtij verwacht.

Het Schelde-estuarium is gevoelig voor overstromingen ten gevolge van stormtij: gemiddeld één à twee keer per jaar zorgt het samenvallen van springtij (twee keer per maand), veel regenval en een noordwesterstorm op de Noordzee ervoor dat stormvloedgolven via de Schelde het binnenland inrollen. Om wateroverlast te voorkomen, voert Vlaanderen het Sigmaplan uit. Met dijken en kaaimuren, en een keten aan gecontroleerde overstromingsgebieden langs de Schelde en haar zijrivieren. Die gebieden zijn specifiek ontworpen om overtollig rivierwater op te vangen. Door de rivier op die plaatsen gecontroleerd te laten overstromen en water te bufferen, wordt de hoogwatergolf in het Zeescheldebekken afgetopt en wordt elders wateroverlast in woonkernen vermeden. Waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv neemt, als uitvoerder van het Sigmaplan, de nodige maatregelen. 

Hoge waterstanden

  • Bij hoogwater vandaag rond 17.00 u zal het waterpeil van de Schelde in Antwerpen tussen 6.70 meter en 6.90 meter TAW zijn TAW staat voor ‘tweede algemene waterpassing’, het gemiddeld zeeniveau bij laagwater in Oostende.
  • De procedure “Stormtij Zeescheldebekken” is al in werking. Water zal over de verlaagde Scheldedijk de overstromingsgebieden instromen. Daar zal het worden vastgehouden tot het waterpeil op de rivieren voldoende is gedaald.

Mogelijke hinder

  • Afsluiten van de overloopdijken van alle overstromingsgebieden waar werking verwacht wordt: Anderstadt (Lier), Zennegat (Battel), Tielrodebroek (Tielrode), Lippenbroek (Hamme), Bovenzanden (Heindonk), Potpolder I en IV (Waasmunster), Scheldebroek (Berlare) , Paardeweide (Berlare), Polder van Lier (Lier), Polders van Kruibeke (Kruibeke) en Bergenmeersen (Wichelen). Deze dijken zijn tijdens de duur van het stormtij niet toegankelijk voor wandelaars en fietsers. Het is gevaarlijk om de overloopdijken te betreden als er rivierwater over stroomt. 
  • Gezien de verwachting voor het hoogwater in Antwerpen 6.70 m TAW of meer is, zullen de waterkeringspoorten aan de Antwerpse Scheldekaaien gesloten worden om wateroverlast in de stad te vermijden.
  • Het is mogelijk dat sommige veerdiensten tijdelijk buiten werking kunnen zijn tijdens het stormtij. Een deel van de aanloopsteigers van verschillende veren kunnen immers onder water komen te staan door de hoge waterstanden, waardoor die veerdiensten tijdelijk buiten dienst zullen zijn.

Blijven investeren in Sigmaplan noodzakelijk 

Het Sigmaplan is een plan van de Vlaamse overheid om Vlaanderen te beschermen tegen overstromingen van de Schelde en de Scheldevallei natuurlijker te maken. Voor de uitvoering van het plan werken waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv en Natuur en Bos van de Vlaamse overheid samen met tal van partners. Het Sigmaplan helpt om Vlaanderen te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. 

Vlaanderen beschikt via het Sigmaplan op dit moment over 16 gecontroleerde overstromingsgebieden. Het gaat onder meer over de overstromingsgebieden Anderstadt I en II (Lier), Polder van Lier (Lier), Lippenbroek (Hamme), Scheldebroek (Berlare), Potpolder I en IV (Waasmunster), Bovenzanden (Heindonk), Zennegat (Battel), Paardeweide (Berlare), Bergenmeersen (Wichelen), Wijmeers (Berlare en Wichelen) en de Polders van Kruibeke (Kruibeke), het grootste gecontroleerde overstromingsgebied van Vlaanderen. 

Om Vlaanderen ook in de toekomst te blijven beschermen tegen stormtij, voorziet het Sigmaplan tegen 2030 in de aanleg van verschillende bijkomende overstromingsgebieden. In het licht van klimaatverandering en zeespiegelstijging is het volgens afdelingshoofd Wim Dauwe van De Vlaamse Waterweg nv van cruciaal belang om te blijven investeren in het Sigmaplan. 

“Het is een oplossing die nu eenmaal bijzonder goed werkt, dat hebben verschillende stormen de voorbije jaren uitgewezen. Alleen is de keten van overstromingsgebieden nog verre van afgewerkt. Willen we, rekening houdend met de klimaatverandering, Vlaanderen ook de komende decennia blijven beschermen tegen een mogelijke superstorm, dan hebben we langs de Schelde en haar zijrivieren extra buffercapaciteit nodig. Nu investeren is onze boodschap, zodat we via het Sigmaplan voorbereid zijn op elk mogelijk rampscenario.”

Update waterpeilen

De meest recente verwachtingen voor de peilen op de Schelde worden regelmatig geüpdatet en zijn terug te vinden in het hoogwaterbericht van het Waterbouwkundig Laboratorium en op www.waterinfo.be.

Voor meer informatie:

Regionale communicatieverantwoordelijke De Vlaamse Waterweg nv

Carolien Peelaerts, 0498/94 58 88, Carolien.peelaerts@vlaamsewaterweg.be