Op maandag 9 maart 2015 hebben de omwonenden van de Dijlevallei tussen Werchter en Mechelen tijdens een infomoment in gemeenschapscentrum Den Breughel in Haacht kennisgemaakt met de inrichtingsplannen voor hun leefomgeving. Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan maakt de inrichting van het Sigmaproject Bovendijle mogelijk en behoudt de openruimte voor landbouw, water, natuur en bos. Nog tot en met 3 april kan de bevolking het ruimtelijk uitvoeringsplan inkijken en er opmerkingen op geven.

Tijdens het infomoment in Haacht werden twee plannen voorgesteld: het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Dijlevallei van Werchter tot Bonheiden’ en het project Bovendijle, een onderdeel van het Sigmaplan. Met het Sigmaplan willen Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) de omgeving van de Schelde en haar zijrivieren beter beschermen tegen overstromingen en tegelijk meer kansen geven aan de natuur. Ook de Dijlevallei tussen Werchter en Mechelen is gevoelig voor overstromingen. Het Sigmaproject Bovendijle bevat gerichte maatregelen om dat probleem op te lossen.

Betere bescherming en zeldzame natuur
Het Sigmaproject Bovendijle beslaat bijna 200 hectare, verspreid over drie deelgebieden in Bonheiden en Haacht. Maarten Jans van W&Z: “In Rijmenam en Hollaken-Hoogdonk richten we gecontroleerde overstromingsgebieden of GOG’s in. Die kunnen veilig onder water lopen bij extreem hoge waterstanden, zodat bebouwde gebieden niet worden bedreigd door wateroverlast. Een stevige ringdijk rond het GOG houdt het water binnen het gebied. Zodra de rivier weer laag genoeg staat, stroomt het water terug via uitwateringssluizen.” Het GOG Hollaken-Hoogdonk zal gemiddeld slechts eens om de vijf jaar onderlopen, het GOG Rijmenam zelfs maar om de tien jaar. Dat gebeurt vooral in de winter, wanneer er veel neerslag valt en de meeste stormen woeden. Bij normale waterstanden kunnen de landbouwers een deel van de gronden in de overstromingsgebieden gebruiken als grasland.

Pikhaken, het derde deelgebied van het Sigmaproject Bovendijle, wordt volledig ingericht op maat van de natuur. Het beemdenlandschap, dat vroeger zo typisch was voor de streek, krijgt er eerherstel. “We vormen het gebied om tot 30 hectare wetland”, zegt Koen Deheegher van het ANB. “Dat is waterrijke natuur, een ideaal leefgebied voor allerlei planten en dieren. Je vindt er drassige, bloemrijke graslanden, maar ook poelen en open water. Hopelijk kunnen we hier binnenkort de kamsalamander en kwartelkoning weer verwelkomen.”

Waardevolle landschappen
Het Sigmaproject Bovendijle valt binnen het projectgebied van het GRUP ‘Dijlevallei van Werchter tot Bonheiden’. Dat GRUP past dan weer in de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), waarmee de Vlaamse overheid de Dijlevallei veerkrachtiger wil maken en er zowel de natuur, het rivierwater als de landbouw voldoende ruimte wil geven. Het GRUP legt de bestemmingen vast voor de gronden in de Dijlevallei van Werchter tot Bonheiden.

De brede riviervallei herbergt heel wat waardevolle landschappen. Sommige ervan maken zelfs deel uit van het Natura 2000-netwerk, het Europese netwerk van natuurgebieden. De planten en dieren die er voorkomen, verdienen meer bescherming, en dus moet hun leefgebied beter worden beheerd of zelfs uitgebreid. In de vallei bevinden zich ook relicten van traditionele landschappen met een grote cultuurhistorische waarde, bijvoorbeeld de Putten van Fonteyn in Tremelo.


Openbaar onderzoek nog tot en met 3 april
Vaak kunnen omwonenden de lokale situatie als geen ander inschatten. Die kennis wil de Vlaamse overheid benutten. Tijdens het openbaar onderzoek krijgen alle eigenaars, omwonenden en geïnteresseerden de kans om zich grondig te informeren en hun stem te laten horen. Nog tot en met 3 april kunnen zij de plannen raadplegen in de gemeentehuizen van Bonheiden, Haacht, Keerbergen, Rotselaar en Tremelo, of op www.ruimtevlaanderen.be. Vervolgens kunnen ze hun opmerkingen of bezwaren op de plannen formuleren. Die worden daarna zorgvuldig in overweging genomen, en mogelijk worden de plannen er nog op afgestemd. Pas daarna wordt het ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vastgesteld en kunnen stedenbouwkundige vergunningen voor de werken worden aangevraagd worden.


Hier vind je meer info over het Sigmaproject Bovendijle

Hier vind je de geactualiseerde projectbrochure van het Sigmaproject Bovendijle.