Vlak bij de site La Corbeille (Westmeerbeek) laat het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) twee amfibieënpoelen graven. De werken zullen twintig dagen duren en worden uitgevoerd door de firma Nooyens.

Tal van menselijke ingrepen hebben de Grote Nete de voorbije decennia in een strak keurslijf gestoken. Om overstromingen in de hele regio te voorkomen, moet de rivier opnieuw meer ruimte krijgen. Ook wordt het natuurlijk evenwicht hersteld. Vroeger kon de Grote Nete overtollig water - afkomstig van hevige neerslag - kwijt in de open gras- en weilanden van haar vallei, waarna het traag en veilig afvloeide naar de rivier. Die natuurlijke overstromingsspeelruimte ging verloren toen de rivier werd ingedijkt. Het resultaat: een overstromingsgevoelige vallei, die tegelijk met verdroging kampt. De ingrepen van het Sigmaproject bieden bewoonde gebieden enerzijds meer bescherming, maar geven anderzijds ook de natuur nieuwe kansen. Zo laat het ANB in Westmeerbeek twee amfibieënpoelen  graven. Ze vallen binnen de grenzen van het projectgebied ‘Tussen Hellebrug en Herenbossen’, waar het ANB en W&Z de vallei van de Grote Nete zullen vernatten zonder risico’s voor de omwonenden.

Minibiotoop die barst van het leven
Al snel na de aanleg van de poelen zullen er prachtige water- en oeverplanten groeien, zoals waterviolier. Niet lang daarna duiken kleine waterdieren op: denk maar aan schaatsenrijders, libellen of waterjuffers. Vervolgens ontdekken kikkers, padden en salamanders de poelen als ideaal leefgebied. De poel en het plantaardige en dierlijke leven eromheen lokken ook allerlei watervogels. Die kunnen zich schuilhouden in de oevervegetatie, er rustig broeden of hun kostje bijeenscharrelen. Kortom: het wordt een schitterende minibiotoop.

Noem een poel geen vijver!
Op de bodem van poelen wordt geen vijverfolie aangebracht. Het water blijft erin staan omdat de grondwaterstand van nature hoog genoeg is. We zetten er geen vissen uit en planten evenmin waterplanten. Al het leven in de poel zal dus spontaan tot stand komen.

Het Sigmaplan koppelt veiligheid aan natuur
De natuurlijke poelen passen in het Sigmaplan. Dat plan wil Vlaanderen beter beschermen tegen overstromingen vanuit de Schelde en haar zijrivieren, maar verschaft tegelijk de ruimte om zeldzame riviernatuur in ere te herstellen. Die natuurgebieden leveren bovendien een onschatbare bijdrage aan de ontwikkeling van het Europese Natura 2000-netwerk.


Hier vind je meer info over het Sigmaproject Vallei van de Grote Nete.